Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viayouaresonaive youaresonaive
3719 da99 390
5431 9eac 390
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets

August 16 2017

5957 a321 390
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viazabka zabka
4365 82c3 390
Reposted fromSsomething Ssomething viazabka zabka
Make it happen. Shock everyone.
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted from9minutowa 9minutowa viaequilil equilil

August 15 2017

3885 6fd3 390
Reposted fromjottos jottos viahonigwurm honigwurm
Gdy ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę.  Chce z tobą chadzać po knajpach, zamawiać kuskus na spółę. Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę.
— Bo jesteś fajny i dobry
1897 3952 390
9573 4aae 390
Reposted fromosaki osaki viapersona-non-grata persona-non-grata
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viawerkacholerka werkacholerka
0550 0bb2 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viaMrrruk Mrrruk
9929 9c8c 390
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaMrrruk Mrrruk
5656 3e96 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viakrzysk krzysk
8998 4523 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaMrrruk Mrrruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl