Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

2647 1558 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamoniapuchacz moniapuchacz
1888 94b4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabezwladnie bezwladnie
7871 fa08 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasistermorphine sistermorphine
7356 4e67 390
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaimpressionante impressionante
0074 0dc3 390
Reposted fromcolourofmoonlight colourofmoonlight viaMrrruk Mrrruk
8392 ce68 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabezwladnie bezwladnie
9726 908f 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatouchthesky touchthesky
6033 e3c4 390
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaBalladyna Balladyna
0282 b092 390
Reposted fromsavatage savatage viaCannonball Cannonball
9293 223f 390
Reposted from4777727772 4777727772

September 22 2018

Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacappaque cappaque
7324 f11a 390
Reposted fromsarazation sarazation viaCannonball Cannonball
6652 4b9e 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaCannonball Cannonball
8275 40dd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasistermorphine sistermorphine
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapure-bliss pure-bliss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl